10 ปี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 10 กิจกรรมเพื่อสังคม


 


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Program in information Technology)
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)B.S. (Information Technology)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ใช้ทักษะเกี่ยวกับการจัดการ การพัฒนา นำไปวิเคราะห์ และประยุกต์ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม อีกทั้งสามารถนำความรู้ความสามารถไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

 

 

หน้าหลัก
เกี่ยวกับภาควิชา
คณาจารย์
หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวิจัย/บทความ
ถาม-ตอบเรื่องเรียนต่อ
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด

กระดานถามตอบนักศึกษา
สำนักบริการการศึกษา
เช็คเมลล์


คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาผู้ประกอบการ
สาขาวิชาจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาจัดการอุตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
คณะะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
คณะบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา
 
MBA สาขาวิชาผู้ประกอบการ
MBA
 
 

 กิจกรรมวันนี้
วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
โลโก้มหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย
ภาพมหาวิทยาลัย
wallpaper มหาวิทยาลัย
PR Label
 
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 2421 โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2008 The Far Eastern University All Right Reserved.