TANUNCHAI.COM

หน้าหลัก |

ค่ายเตรียมความพร้อมนศ.ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   เอกสาร : ไม่มี
ไฟล์เสียง : ไม่มี

วันที่: 15 พ.ย. 2557 ถึง 16 พ.ย. 2557     เวลา:
สถานที่: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จัดโดย: ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาจัดให้มีการเข้าค่ายโดยให้นักศึกษาแกนนำรุ่นพี่แบ่งกลุ่มเพื่อจัดเตรียมฐานพัฒนาทักษะการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้สำหรับคุณลักษณะของบุคลากรไอที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับนักศึกษาของทางภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพื่อกระตุ้นให้ นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 3) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ PDCA 4) เพื่อให้นึกศึกษาได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม 5) ธรรมรงรักษานักศึกษา ให้สำเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรทุกคน 6) นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจ ในการประพฤติตน ตามกฎ ระเบียบของทาง มหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง 7) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาทุกคน 8) เพื่อให้นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีต่อภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย

มีคนดู: 1749 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 
 
ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน     พิมพ์ข่าวนี้     เก็บข่าวนี้ไว้

ภาพประกอบ
 
 

 กิจกรรมวันนี้
วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
โลโก้มหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย
ภาพมหาวิทยาลัย
wallpaper มหาวิทยาลัย
PR Label
 
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 2421 โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2008 The Far Eastern University All Right Reserved.