10 ปี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 10 กิจกรรมเพื่อสังคม


ชื่อ: อาจารย์บุญฤทธิ์ คิดหงัน
  Boonrit Kidngun
ตำแหน่ง: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
ปริญญาตรี คอ.บ.(วิศวกรรมสื่อสาร)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ,2539,ประเทศไทย

ประสบการณ์/
ผลงาน :
11 ปี
เบอร์ติดต่อภายใน:
E-mail:
Website:
   
 
ชื่อ: อาจารย์พงศ์กร จันทราช
  Pongkorn Chantarat
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,2541,ประเทศไทย

ประสบการณ์/
ผลงาน :
8 ปี
เบอร์ติดต่อภายใน:
E-mail:
Website:
   
 
ชื่อ: อาจารย์จารุณี มณีโต
  Jarunee Maneeto
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,ประเทศไทย

ประสบการณ์/
ผลงาน :
7 ปี

September 13,2014
Web Development Fundamentals(C#)

October 28,2013
Visual Communication using Adobe Photoshop CS5

August 19,2006
Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform 4

December 30,2005
Microsoft Office Specialist : Microsoft Office Word 2003

เบอร์ติดต่อภายใน:
E-mail:
Website:
   
 
ชื่อ: อาจารย์สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ
  Supattanawaree Thipcharoen
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2544,ประเทศไทย

ประสบการณ์/
ผลงาน :
10 ปี Publications: 1.Thipcharoen S.; Chaijaruwanich J. “Bioinformatics-Text Classification using Machine Learning Techniques” In Proc. Annual National Symposium on Computational Science & Engineering (ANSCSE12), Ubon Rajathani University, 25-27 March, 2008. (Oral presentation) 2.Thipcharoen S.; Subpaiboonkit S.; Somhom S.; Sukahuta R. and Chaijaruwanich J. “Biomedical Information Retrieval using Latent Semantic Indexing and Biomedical Named Entity Recognition” In Proceeding of the 12th National Computer Science and Engineering Conference, Pattaya, 19-21 November, 2008, pp652-658. (Oral presentation) 3.Thipcharoen S.; Subpaiboonkit S. and Chaijaruwanich J. “Biomedical named entity recognition using second-order conditional random fields” In Proceeding of International Conference on Computer Technology and Development, Chengdu, China, 25-27 November, 2011. (Oral presentation) 4.Thipcharoen S.; Subpaiboonkit S. and Chaijaruwanich J. “Bio-Event Extraction from Biomedical Literature using Tree Kernels Method” The International Conference on Bioinformatics (InCoB 11th), Bangkok, Thailand, 3-5 October 2012. (Poster presentation)
เบอร์ติดต่อภายใน:
E-mail:
Website:
   
 
ชื่อ: อาจารย์ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ
  Sirirat Trongwattanawuth
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2547,ประเทศไทย

ประสบการณ์/
ผลงาน :
5 ปี 7 เดือน
2548 : Sun Certification Programmer for the JAVA 2 Platform 1.4
2550 : Microsoft Certified Professional Developer, Web Developer
2550 : Microsoft Certified Technology Specialist, .NET Framework 2.0 Web Applications
2553 : Personal Software Processsm Advanced
2555 : Microsoft® Office Specialist
2556 : Visual Communication using Adobe Photoshop CS5
2557 : Web Development Fundamentals (C#)
วารสารทางวิชาการ
1) ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ. (2556). “การศึกษาปัจจัยในการทำธุรกิจบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสำเร็จของผู้ประกอบการ ในจังหวัดเชียงใหม่”. การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่องนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. 29 พฤษภาคม 2556.วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. กรุงเทพฯ.
เบอร์ติดต่อภายใน:
E-mail:
Website:
   
 
ชื่อ: อาจารย์ธีรารัตน์ รัตนวิสิทธิ์อมร
  Thirarat Rattanawisutamon
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท MICT (Information and communication technology)The University of Notre Dame Australia,2549
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2543,ประเทศไทย

ประสบการณ์/
ผลงาน :
7 ปี 4 เดือน
เบอร์ติดต่อภายใน:
E-mail:
Website:
   
 
ชื่อ: อาจารย์เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา
 
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท M.S.( Computer Science)Eastern Washington University,2535
ปริญญาตรี B.S.(Computer Science) Whitworth College,2533

ประสบการณ์/
ผลงาน :
14 ปี 8 เดือน
เบอร์ติดต่อภายใน:
E-mail:
Website:
   
 
 


หน้าหลัก
เกี่ยวกับภาควิชา
คณาจารย์
หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวิจัย/บทความ
ถาม-ตอบเรื่องเรียนต่อ
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด

กระดานถามตอบนักศึกษา
สำนักบริการการศึกษา
เช็คเมลล์


คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาผู้ประกอบการ
สาขาวิชาจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาจัดการอุตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
คณะะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
คณะบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา
 
MBA สาขาวิชาผู้ประกอบการ
MBA
 
 

 กิจกรรมวันนี้
วันนี้ไม่มีกิจกรรมค่ะ
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
โลโก้มหาวิทยาลัย
แผนที่มหาวิทยาลัย
ภาพมหาวิทยาลัย
wallpaper มหาวิทยาลัย
PR Label
 
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-5320-1800-4 ต่อ 2421 โทรสาร 0-5320-1810
Copyright © 2008 The Far Eastern University All Right Reserved.